Bodelning

Under äktenskapet

En anledning till bodelning under äktenskapet kan vara att makar vill fördela sina tillgångar och göra det tydligt vem som äger vad, utan att en skilsmässa är aktuell. Exempelvis för att den ena maken vill ”köpa in sig” i en fastighet som den andra maken äger sedan tidigare och man vill begära fullt ROT-avdrag eller att ”ägarmaken” kanske är sjuk och vill överlåta en del av bostaden så att den andre maken kan sälja om det skulle bli aktuellt. Observera att om maken som ska överlåta hela eller del av sin bostad har ett uppskovsbelopp blir denne då tvungen att återföra hela eller del av uppskovsbeloppet till beskattning. En bodelning under äktenskapet kan inte tvingas fram utan makarna måste vara överens. Innan en bodelning under bestående äktenskap genomförs ska en anmälan om bodelningen skickas till Skatteverket för registrering.

Vid äktenskapsskillnad

När ett äktenskap upphör på grund av äktenskapsskillnad är det viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal. I bodelningsavtalet ska giftorättsgodset (det respektive make äger och som inte är enskild egendom) fördelas mellan parterna. Huvudprincipen är att giftorättsgodset ska delas i värdemässigt lika andelar. Om det finns ett upprättat och inregistrerat äktenskapsförord kan det i detta avtal vara reglerat att all egendom eller viss egendom är enskild egendom och då vara undantagen från bodelningen. Någon av makarna kan via arv, gåva eller försäkring med förmånstagarförordnande fått egendom med förordnande om att det ska vara dennes enskilda egendom och därav är även den egendomen undantagen bodelningen. Om äktenskapet istället upphör på grund av att en av makarna avlider gäller i princip samma regler som vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad med vissa undantag gällande exempelvis pensioner och den efterlevande har då alltid rätt att begära jämkning, det vill säga rätt att behålla sitt eget giftorättsgods. Denna begäran ska dock senast ske när bouppteckningen efter den avlidne görs om maken/makan är ensam dödsbodelägare eller om det finns flera dödsbodelägare senast då bodelnings, – och arvskiftets handlingen upprättas. 

Det är viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. När före detta makar formulerar ett bodelningsavtal på egen hand är det dessvärre vanligt att tillgångar, som exempelvis en gemensamt ägd fastighet, tas upp till ett felaktigt värde. Det är mycket att tänka på och lätt att missa poster som t.ex. latent skatt i bostad, värdepapper, pension och liknande. Det är inte heller ovanligt att vissa typer av tillgångar, såsom pensioner, felaktigt utelämnas eller inkluderas i bodelningsavtalet för att parterna själva inte vet vilka tillgångar och skulder som ska ingå. Det är viktigt att själva bodelningsavtalet utformas på rätt sätt och att innehållet är klart och tydligt för att undvika eventuella framtida tveksamheter och tvister. Detta kan dessutom på många sätt vara en svår och jobbig process och många frågor kan uppstå, om vem som har rätt till vad exempelvis. 

Vid samboförhållandets upphörande 

När ett samboförhållande tar slut av annan anledning än att samborna gifter sig med varandra ska den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (samboegendom) fördelas genom en bodelning. Där räknas eventuella skulder som belastar egendomen av. Huvudprincipen är att samboegendomen ska delas i värdemässigt lika andelar mellan samborna. Om det dock finns ett skriftligt samboavtal kan detta reglera att bodelning inte ska göras när samboförhållandet upphör eller att viss egendom som annars skulle ingå i bodelning är undantagen. För att en bodelning ska göras räcker det med att en av samborna begär det för att en sådan ska komma till stånd. En begäran om bodelning ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet tagit slut. Om samboförhållandet istället upphör för att en av samborna avlider ska begäran om bodelning göras senast när bouppteckningen efter den avlidne görs. I ett bodelningsavtal kan exempelvis frågor om vem som i fortsättningen ensam ska äga den tidigare gemensamma bostaden och till vilket värde den ska övertas avgöras. Det är viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. 


När före detta sambor formulerar ett bodelningsavtal på egen hand är det dessvärre vanligt att tillgångar, som exempelvis en gemensamt ägd fastighet, tas upp till ett felaktigt värde. Det är mycket att tänka på och lätt att missa poster som t.ex. latent skatt i bostad. Det är viktigt att själva bodelningsavtalet utformas på rätt sätt och att innehållet är klart och tydligt för att undvika framtida tveksamheter och tvister.