Bouppteckning

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsfallet och är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling, däri fastställs dödsbodelägarkretsen och sammanfattar dödsboets ekonomiska ställning. En bouppteckning är en skriftlig rättshandling som upprättas för att skydda dödsbodelägare, efterarvingar, testamentstagare och legatarier. Det är viktigt att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt för att undvika fel och direkta rättsförluster. Sakkunnig hjälp är särskilt betydelsefull när bouppteckning ska göras efter barnlös person som är eller varit gift, när särkullbarn finns, när efterlevande sambo finns, när underårig dödsbodelägare finns eller när den döde efterlämnat testamente och äktenskapsförord.

I samband med ett dödsfall ställs de efterlevande inför en mängd både praktiska och juridiska frågor. När någon dör uppstår ett dödsbo som ska utredas och avvecklas. I en boutredning görs först en sammanställning av ”boets” ekonomi, det vill säga den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska också reda ut vilka som är dödsbodelägare. Det är dödsbodelägarna som gemensamt ansvarar för dödsboets förvaltning och avveckling. Det sker genom en bouppteckning, ett eventuellt efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen.

Regelverket kring bouppteckningar är omfattande och kan komma att beröra flera olika rättsområden. Vill ni inte själva göra detta kan man få hjälp med dödsboförvaltning. Vi på Nylanders Juridik har stor erfarenhet av boutredningar och kan finnas med hela vägen beroende på vad du vill ha hjälp med.