Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett privat alternativ till god man och lagen infördes den 1 juli 2017. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig om man på grund av sjukdom, skada, psykisk störning, demens eller efter en olycka inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov och är ett dokument som visar att någon annan har rätt att utföra uppdrag för ens egen räkning. Den som skriver fullmakten kallas för fullmaktsgivare och den som ska utföra uppdraget kallas för fullmaktshavare. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Man måste vara minst 18 år och beslutför för att få upprätta en giltig framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt får omfatta de ekonomiska och personliga angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer. Framtidsfullmakten upprättas i ett exemplar som fullmaktshavaren förvarar. Den ska uppvisas i original för tex banker, myndigheter eller andra som berörs av innehållet.  

Varför ska man upprätta en framtidsfullmakt? Eget inflytande över vem som företräder mig och man får bestämma själv och välja någon eller några personer som man litar på.