Personuppgifts­policy

Nylanders Juridiks person­uppgifts­policy

Nylanders Juridik AB, organisationsnummer 559324-0798, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in eller tar emot i samband med ett uppdrag. Nylanders Juridik kommer enbart att behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), dataskyddslagen och annan gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter
En personuppgift är alla uppgifter som enskilt eller i kombination kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan röra sig om direkta personuppgifter som exempelvis namn, personnummer och porträttfotografier. I vissa fall även kan det även röra sig om indirekta personuppgifter så som fastighetsbeteckning, kontonummer och användar-ID.

Uppgifter om avlidna personer, ofödda barn och juridiska personer (t.ex. företag) är inte personuppgifter och omfattas därför inte av dataskyddsförordningens bestämmelser.

Insamling av personuppgifter
När du anlitar Nylanders Juridik för ett uppdrag samlar vi in personuppgifter om dig. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan vissa uppgifter kan vi inte utföra uppdraget.

I en del fall kan Nylanders Juridik få uppdrag via domstol. I dessa uppdrag kommer vi att ta emot och, i vissa fall, samla in ytterligare personuppgifter som är nödvändiga för uppdraget. Vi kan även komma att ta emot personuppgifter från motpart eller tredje part, t.ex. samarbetspartners, myndigheter, domstolar och offentliga register, som vi behöver hantera för att utföra vårt uppdrag.

Hur vi behandlar personuppgifter
De personuppgifter Nylanders Juridik samlat in eller tagit emot av annan part hanteras av våra medarbetare. Uppgifterna används vanligtvis för att utföra ett juridiskt uppdrag. Vi använder inte klienters personuppgifter i marknadsföringssyfte eller liknande.

Du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, så som syfte, rättslig grund och lagringstid, i denna förteckning över behandlingar.

Överföring av personuppgifter
Nylanders Juridik kan behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att utföra vårt uppdrag. Det innebär att vi kan behöva lämna vissa uppgifter till exempelvis domstolar, myndigheter, revisorer, konsulter och motparter.

Nylanders Juridik kommer endast att lämna ut personuppgifter till någon utomstående om det:
A) finns en särskild överenskommelse med dig om detta,
B) är nödvändigt för att i ett visst uppdrag fullt ut tillvarata dina intressen,
C) krävs för att kunna fullgöra någon lagstadgad skyldighet eller följa beslut av domstol eller annan myndighet, eller
D) finns ett avtal mellan Nylanders Juridik och tjänsteleverantör som utför tjänster för vår räkning.

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredjeland utan att informera dig om detta.

Personuppgifter i e-post
Vi skickar inte personuppgifter av känslig karaktär (t.ex. uppgifter om hälsa, ekonomi, privata förhållanden) med vanlig e-post. Om vi behöver skicka personuppgifter av känslig karaktär via e-post använder vi oss av en säker eposttjänst (SEFOS).

Vi avråder även dig från att skicka personuppgifter av känslig karaktär till oss via e-post. Om vi behöver den typen av uppgifter för att utföra vårt uppdrag kan du lämna dem vid ett personligt möte eller via telefon. Du kan även lämna sådana uppgifter genom att svara på meddelande som vi skickat via SEFOS.

Länkar
Vi länkar ibland från vår webbplats till andra sidor hos tredje part som har sina egna integritetsbestämmelser, vilka vi inte kan ta ansvar för.

Registrerades rättigheter
Du har rätt att utan kostnad begära information från Nylanders Juridik om användningen av dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Du kan också begära att vi rättar eller raderar felaktiga personuppgifter eller begränsar behandlingen av personuppgifter. Du har dessutom rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller, i möjligaste mån få uppgifterna översända till någon annan enligt din anvisning.

För att vi ska kunna hantera din begäran om att utöva rättigheter måste du kunna legitimera dig eller på annat sätt styrka din identitet.

Observera att de rättigheter du har inte är ovillkorliga. Vi måste alltid göra en bedömning och kan i vissa fall behöva neka din begäran.

Synpunkter på personuppgiftshantering
Om du har synpunkter på hur Nylanders Juridik behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så vi får möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering i Sverige.

Kontakt
Kontakta oss för mer information eller frågor angående företagets personuppgiftsbehandling:

Nylanders Juridik
Postadress: Verkstadsgatan 3, 891 39 Örnsköldsvik
Besöksadress: Järnvägsgatan 10 A, Örnsköldsvik
Telefon: 0660-123 72
E-post: info@nylandersjuridik.se